สำนักกิจการวุฒยาจารย์
Faculty Promotion Committee Secretariat
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มารู้จักคณะวุฒยาจารย์ (วจ.)

มารู้จักคณะวุฒยาจารย์ (วจ.)

"คณะวุฒยาจารย์" เป็นคำใหม่ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 เป็นคำสนธิระหว่างคำว่า "วุฒิ" กับ "อาจารย์" ซึ่งหมายถึง คณะอาจารย์ผู้พร้อมด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒิ

คณะวุฒยาจารย์เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเพื่อทำหน้าที่พิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ แทนคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย (ก.พ.ว.) ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549 ตามโครงสร้างคณะวุฒยาจารย์อยู่ภายใต้สภามหาวิทยาลัย ทำให้การทำงานของคณะวุฒยาจารย์มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยมีองค์ประกอบดังนี้

 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เป็นประธาน
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวน 10 คนเป็นกรรมการ มาจาก
  • สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 คน,
  • สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 3 คน,
  • สาขาสังคมศาสตร์ 2 คน และ
  • สาขามนุษยศาสตร์ 2 คน
 3. รองอธิการบดีคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการ
 4. ผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งหรือสองคน