สำนักกิจการวุฒยาจารย์
Faculty Promotion Committee Secretariat
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวุฒยาจารย์

คณะวุฒยาจารย์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต
ตำแหน่ง
 • ประธานคณะวุฒยาจารย์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ดร.จิตร สิทธีอมร
ตำแหน่ง
 • กรรมการคณะวุฒยาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ประธานคณะอนุวุฒยาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ศาสตราจารย์กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป
ตำแหน่ง
 • กรรมการคณะวุฒยาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ประธานคณะอนุวุฒยาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.จรวย บุญยุบล
ตำแหน่ง
 • กรรมการคณะวุฒยาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
 • ประธานคณะอนุวุฒยาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ สถาบันวิจัยพลังงาน และสถาบันการขนส่ง
ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ
ตำแหน่ง
 • กรรมการคณะวุฒยาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
 • ประธานคณะอนุวุฒยาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
ตำแหน่ง
 • กรรมการคณะวุฒยาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
 • ประธานคณะอนุวุฒยาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ และสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์
ตำแหน่ง
 • กรรมการคณะวุฒยาจารย์กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
 • ประธานคณะอนุวุฒยาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ
ตำแหน่ง
 • กรรมการคณะวุฒยาจารย์กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
 • ประธานคณะอนุวุฒยาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา พงศาพิชญ์
ตำแหน่ง
 • กรรมการคณะวุฒยาจารย์กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
 • ประธานคณะอนุวุฒยาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ คณะจิตวิทยา สถาบันวิจัยสังคม วิทยาลัยประชากรศาสตร์ และสถาบันเอเชียศึกษา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรี
ตำแหน่ง
 • กรรมการคณะวุฒยาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
 • ประธานคณะอนุวุฒยาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์
ตำแหน่ง
 • กรรมการคณะวุฒยาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
 • ประธานคณะอนุวุฒยาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ สถาบันภาษา และสถาบันไทยศึกษา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
ตำแหน่ง
 • เลขานุการคณะวุฒยาจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต
ตำแหน่ง
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะวุฒยาจารย์
อาจารย์ ดร.ณัชพล จิตติรัตน์
ตำแหน่ง
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะวุฒยาจารย์