สำนักกิจการวุฒยาจารย์
Faculty Promotion Committee Secretariat
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักกิจการวุฒยาจารย์

สำนักกิจการวุฒยาจารย์เป็นส่วนงานภายใต้สำนักงานสภามหาวิทยาลัย แต่ขึ้นตรงต่อคณะวุฒยาจารย์ทำหน้าที่รับผิดชอบ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการกิจ การประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะวุฒยาจารย์ รวมทั้งการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย

มีบุคลากรจำนวน 8 คน

นางฐิติพร ชูศิลป์ทอง
ผู้อำนวยการ
นางสาวภัคจิรา  กุลดิลกสัมพันธ์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจตรวจสอบงานตำแหน่งวิชาการ สายวิทยาศาสตร์
นางสาวคุณาสิริ เกตุปมา
หัวหน้ากลุ่มภารกิจตรวจสอบงานตำแหน่งวิชาการ สายสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์/นักวิจัย/ อาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ และสารสนเทศ
นางสาวปฐมลักษณ์ เนียมประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางชิษณุชา จั่นวงษ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางสาววลัยลักษณ์ หอมชิต
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางสาวอารยา สนโต
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางสาวเมธาวี คิดเห็น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป