สำนักกิจการวุฒยาจารย์
Faculty Promotion Committee Secretariat
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติโดยสังเขป

ประวัติโดยสังเขป

ปีข้อมูล
ก่อน 1 ต.ค. 2549คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยมอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเฉพาะระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ส่วนระดับศาสตราจารย์ ก.ม. เป็นผู้ดำเนินการ
2544สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการแต่งตั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2544 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่จะขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์
2548สภามหาวิทยาลัยออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ พ.ศ. 2548 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่จะขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์
2549คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549 มอบอำนาจให้สภามหาวิทยาเป็นผู้รับผิดชอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทุกระดับ
28 ก.ค. 2549สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ใช้สำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย (ก.พ.ว.) เพื่อทำหน้าที่พิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
25 พ.ย. 2553คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย (ก.พ.ว.) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวุฒยาจารย์ (วจ.) ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
28 ก.พ. 2556สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัย แบ่งหน่วยงานภายใน โดย "ฝ่ายกิจการคณะวุฒยาจารย์" ได้เปลี่ยนชื่อเป็น " สำนักกิจการวุฒยาจารย์" เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อคณะวุฒยาจารย์ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มีภาระหน้าที่ในงานเลขานุการกิจ การประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะวุฒยาจารย์ รวมทั้งการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย