สำนักกิจการวุฒยาจารย์
Faculty Promotion Committee Secretariat
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

คณะวุฒยาจารย์จะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชาที่มีผู้ขอกำหนดตำแหน่ง โดยให้คณะอนุวุฒยาจารย์คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อของคณะวุฒยาจารย์ แล้วส่งให้คณะวุฒยาจารย์เพื่อพิจารณา

ตำแหน่งวิธีคณะกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ปกติ

(วิธีที่ 1 / วิธีที่ 2)

 • กรรมการวุฒยาจารย์ 1 คน เป็นประธาน (ตามกลุ่มสาขา)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิฯภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ
 • คณบดี/ผู้อำนวยการเป็นเลขานุการ
พิเศษ
 • กรรมการวุฒยาจารย์ 1 คน เป็นประธาน (ตามกลุ่มสาขา)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิฯภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 5 คน เป็นกรรมการ
 • คณบดี/ผู้อำนวยการเป็นเลขานุการ
ศาสตราจารย์ ปกติ (วิธีที่ 1)
 • กรรมการวุฒยาจารย์ 1 คน เป็นประธาน (ตามกลุ่มสาขา)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิฯภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักกิจการวุฒยาจารย์เป็นเลขานุการ
ปกติ (วิธีที่ 2) / วิธีพิเศษ
 • กรรมการวุฒยาจารย์ 1 คน เป็นประธาน (ตามกลุ่มสาขา)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิฯภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 5 คน เป็นกรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักกิจการวุฒยาจารย์เป็นเลขานุการ

หมายถึง อาจารย์เกษียณจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรืออาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่นโดยปกติจะมีสัดส่วน 1:2 (ในจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน) 2:5 (ในจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน)