สำนักกิจการวุฒยาจารย์
Faculty Promotion Committee Secretariat
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะอนุวุฒยาจารย์ประจำส่วนงาน (อ.วจ.)

คณะอนุวุฒยาจารย์ประจำส่วนงาน (อ.วจ.)

คณะอนุวุฒยาจารย์ประจำส่วนงาน (อ.วจ.) ไม่ใช่คณะกรรมการผู้ประเมินผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. แต่เป็นคณะอนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อทำหน้าที่ช่วยกลั่นกรอง สรุปเรื่องและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการต่อคณะวุฒยาจารย์ (วจ.) โดยมีองค์ประกอบดังนี้

 1. กรรมการวุฒยาจารย์ 1 คน เป็นประธาน (ตามกลุ่มสาขาวิชา)
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยตำแหน่งศาสตราจารย์ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของ ก.พ.อ. จำนวน 3 – 5 คน เป็นอนุกรรมการ
 3. คณบดี/ผู้อำนวยการเป็นเลขานุการ

การแบ่งส่วนงานตามกลุ่มสาขา

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย

 1. คณะจิตวิทยา
 2. คณะทันตแพทยศาสตร์
 3. คณะพยาบาลศาสตร์
 4. คณะแพทยศาสตร์
 5. คณะเภสัชศาสตร์
 6. คณะสหเวชศาสตร์
 7. คณะสัตวแพทยศาสตร์
 8. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 9. สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
 10. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประกอบด้วย

 1. คณะวิทยาศาสตร์
 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 4. วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
 5. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
 6. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
 7. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

สาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย

 1. คณะครุศาสตร์
 2. คณะนิติศาสตร์
 3. คณะนิเทศศาสตร์
 4. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 5. คณะรัฐศาสตร์
 6. คณะเศรษฐศาสตร์
 7. วิทยาลัยประชากรศาสตร์
 8. สถาบันวิจัยสังคม
 9. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

สาขามนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย

 1. คณะศิลปกรรมศาสตร์
 2. คณะอักษรศาสตร์
 3. สถาบันภาษา