สำนักกิจการวุฒยาจารย์
Faculty Promotion Committee Secretariat
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ขั้นตอนการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์   ตำแหน่งศาสตราจารย์
   
ผู้เสนอขอตำแหน่ง   ผู้เสนอขอตำแหน่ง
 
เจ้าหน้าที่ของส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย   เจ้าหน้าที่ของส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย
 
คณะกรรมการบริหารส่วนงาน   คณะกรรมการบริหารส่วนงาน
 
คณะอนุวุฒยาจารย์   คณะอนุวุฒยาจารย์
 
คณะวุฒยาจารย์   คณะวุฒยาจารย์
 
คณะอนุวุฒยาจารย์   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ   คณะวุฒยาจารย์
 
คณะอนุวุฒยาจารย์   สภามหาวิทยาลัย
 
คณะวุฒยาจารย์   คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (อ.ก.พ.อ.)
 
สภามหาวิทยาลัย
(อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้ง)
  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)

(อาจทักท้วง)
 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (อ.ก.พ.อ.)   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง)
  
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)