สำนักกิจการวุฒยาจารย์
Faculty Promotion Committee Secretariat
วจ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่ตั้ง
อาคารจามจุรี 4 ชั้น 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0 2218 3374-6 , 0 2218 3387
0 2218 3461