สำนักกิจการวุฒยาจารย์
Faculty Promotion Committee Secretariat
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แบบฟอร์ม วจ.

แบบฟอร์มสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เริ่มใช้ 1 ต.ค. 57)

สำหรับผู้เสนอขอ

แบบ วจ.01

อนึ่ง ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่ระบุในแบบ วจ.01 หรือ วจ.02 หากเป็นงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมต์ในวารสารทางวิชาการขอให้ผู้เสนอขอระบุต่อท้ายแต่ละเรื่องด้วยว่าวารสารนั้นอยู่ในฐานข้อมมูลอะไร เช่น อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรืออยู่ในรายชื่อวารสารที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ Mackey, Thomas P., and Jacobson, Trudi. "Reframing Infomation Literacy as a Metaliterarcy." College &^ Research Libraries 72, 1 (2011) : 62-78. (อยู่ในฐานข้อมูล Scopus)

 

Omboom Chaisena. "An Integrated Model for Adoption Information Technologies in Thai Academic Libraries." Journal of Information Studies 10, 3 (2004) : 255-268. (อยู่ในรายชื่อวารสารที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง)

แบบ วจ.02

แบบ วจ.03

แบบ วจ.04

แบบ วจ.05

แบบ วจ.05/1

แบบ วจ.06

แบบ วจ.06/1

แบบ วจ.07

 

สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ อ.วจ.

แบบ วจ.1

แบบ วจ.1/1

แบบ วจ.2

แบบ วจ.3

แบบ วจ.4

แบบ วจ.5

แบบ วจ.6

แบบ วจ.7

แบบ วจ.8

แบบ วจ.9

แบบ วจ.10

แบบ วจ.11

แบบ วจ.12

แบบ วจ.13

แบบ วจ.14

แบบ วจ.15

แบบ วจ.16

แบบ วจ.17

แบบ วจ.18

แบบ วจ.19

แบบ วจ.20